بررسی توان استراتژیک بر محافظه‌کاری حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.

3 دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی توان استراتژیک بر محافظه کاری حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. جهت انجام این پژوهش تعداد 143 شرکت بین سال‌های 1391 تا 1400 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری بررسی گردید. فرضیه پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم‌افزار EViews10 تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه پژوهش با استفاده از روش تخمین EGLS در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که توان استراتژیک شرکت تاثیر منفی و معناداری بر محافظه‌کاری حسابداری شرکت دارد، لذا با افزایش توان استراتژیک شرکت، محافظه‌کاری حسابداری شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. توان استراتژیک، ممکن است باعث شود که شرکت به‌دنبال رشد و توسعه بیشتری باشد و به همین دلیل، ممکن است محافظه‌کاری حسابداری شرکت کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات