بررسی اثر تعدیلی عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه در سال‌های اخیر بوده و تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که اعمال و گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را دارند در حال افزایش است. طبق مطالعات اخیر مشاهده شده است که انجام فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نقشی حیاتی در اجتناب از ریسک مالیاتی دارد؛ از طرفی عملکرد مالی شرکت به ‌عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک مالیاتی می‌باشد. این پژوهش در زمره پژوهش‌های تحلیلی و از نوع همبستگی محسوب می‌شود که از حیث هدف کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1395 الی 1401می‌باشد. برای نمونه‌گیری تعداد 196 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های رگرسیون استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بازده دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام و گردش دارایی‌ها به ‌عنوان مؤلفه‌های عملکرد مالی نقش تعدیل کننده در رابطه‌ی بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک مالیاتی ایفاء می‌کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات