بررسی رابطه بین جنسیت اعضای هیئت‌مدیره و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.

چکیده

تصمیمات سرمایه‌گذاری یک شرکت نه تنها تحت تأثیر ویژگی‌های شرکت و عوامل اساسی اقتصاد کلان قرار می‌گیرد، بلکه ویژگی‌های مدیران ارشد (اعضای هیئت‌مدیره) یک شرکت نیز می‌تواند بر این تصمیمات تأثیرگذار باشد. مطالعات نشان می‌دهد که ویژگی‌های مدیران ارشد در تصمیم‌گیری‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جنسیت اعضای هیئت‌مدیره و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 الی 1400 می‌باشد. یافته های فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین جنسیت اعضای هیات مدیره و رشد سرمایه گذاری در نیروی انسانی رابطه معناداری وجود ندارد. در حالی که حضور زنان در هیات مدیره منجر به کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات