ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کارآیی سرمایه گذاری نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

به دنبال تغییرات اساسی در چشم‌انداز رقابتی، برخی از تحقیقات بر این موضوع تمرکز می‌کنند که چگونه رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد. در واقع، هزینه های مربوط به نیروی کار بیش از دو سوم ارزش افزوده کل اقتصاد است و بخش قابل توجهی از کل هزینه های تولید را نشان می دهد. بر همین اساس تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش حذف سیستماتیک 141 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1393تا 1399 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد رقابت در بازار محصول ، کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی را بهبود می بخشد. بنابراین اگرچه مطالعات اخیر نقش برجسته رقابت بازار محصول را در شکل‌دهی تصمیمات تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت نشان می‌دهد، نتایج چنین مطالعاتی نمی‌تواند برای استنباط تأثیر بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نیروی کار استفاده شود. این به این دلیل است که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه و نیروی کار با توجه به هزینه‌های تعدیل متفاوت هستند، که نشان‌دهنده محرک مهم استراتژی‌های سرمایه‌گذاری وتفاوت در تأثیر رقابت بر نیروی کار و سرمایه گذاری شرکت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات