بررسی تأثیر جامعه پذیری مالی بر پیامدهای مالی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین اهداف اصلی زندگی بسیاری از مردم جامعه دستیابی به سطحی از ثبات و رفاه در زندگی بوده که مولفه‌های مالی به واسطه تأثیرگذاری بر جنبه‌های مختلف زندگی فرد در این زمینه دارای اولویت و ارزش بالایی می‌باشند. جامعه‌ای که افراد در آن زندگی می‌کنند و شامل خانواده و دوستان و حتی تعاملات در رسانه‌های اجتماعی می‌شود در کسب دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌های مالی آن‌ها که پیش‌آیندی برای رفتارهای درست مالی و تحقق رفاه مالی به حساب می‌آیند نقش به سزایی را ایفا می‌نمایند. با این حال؛ بسیاری از افراد به دلیل عدم اتخاذ رفتارها و تصمیمات درست مالی در زندگی جاری و آتی خود با چالش‌های عمده‌ای مواجه شده که این مسئله می‌تواند نشأت گرفته از عدم داشتن آگاهی و اطلاعات درست مالی باشد. بر همین اساس؛ هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر جامعه‌پذیری مالی بر پیامدهای مالی مانند سواد مالی (دانش، مهارت، خودکارآمدی مالی)، رفاه مالی و رفتار مالی می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش به صورت توصیفی از نوع همبستگی و در قالب پیمایشی با رویکرد کتابخانه‌ای-میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان شهر یزد بوده که تعداد 289 نفر بر اساس قاعده 5 برابری تعداد سنجه‌های پرسشنامه و با روش نمونه‌گیری در دسترس در این تحقیق مشارکت داشته‌اند. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد برگرفته از منابع معتبر بوده که روایی آن با توجه به نظر استاد راهنما و مشاور و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون فرضیه‌ها با تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام شده ‌است. یافته‌های این پژوهش گویای این است که جامعه-پذیری مالی بر رفتار مالی و رفاه مالی تأثیر معناداری ندارد. جامعه‌پذیری مالی با دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی رابطه معنادار و مثبتی دارد. دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی با رفتار مالی دارای رابطه معنادار و مثبتی می‌باشند. دانش مالی، مهارت مالی و خودکارآمدی مالی با رفاه مالی رابطه معناداری ندارند. رفتار مالی بر رفاه مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات