رابطه میان هوش منطقی ریاضی با موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری و تمایل آنها به رشد علمی و حرفه ای در حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

مالی‌ رفتاری‌ به‌ دنبال‌‌تأثیر ‌‌‌فرایندهای‌‌ روان‌شناختی ‌‌در‌ تصمیم‌گیری‌ است‌ و‌ یکی‌ از ‌‌مهم‌ترین‌ مفاهیم‌ تلفیق‌‌ دهندة‌‌‌ جنبه‌های‌‌شناختی؛‌‌‌ مانند‌ تفکر ‌‌و ‌‌غیرشناختی ‌‌‌مانند ‌‌تصمیم‌گیری‌‌‌ اسـت. دانشجویان‌‌ به‌ عنوان ‌ منابع‌انسانی ‌‌که ‌در ‌پیشرفت ‌جوامع ‌‌ارزشمندترین‌ منبع‌ محسوب ‌می شوند‌ و‌ بدون‌ شک‌ یکی‌ از‌ پایه های‌ اصلی‌ و‌ اساسی‌ توسعه‌ در ‌‌کشور ‌‌هستند‌،‌ بنابراین ‌‌موفقیت‌ آموزشی‌ دانشجویان ‌برای‌کارایی و اثربخشی ‌در ‌جامعه‌ همواره ‌موردتوجه‌ بوده ‌است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان هوش منطقی ریاضی با موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری و تمایل آنها به رشد علمی و حرفه ای در حسابداری می باشد. به همین منظور موضوع پژوهش در قالب 3 فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. داده های لازم از طریق پرسشنامه های استاندارد هوش منطقی- ریاضی (گاردنر1992) و موفقیت تحصیلی (ولز2010) و نیز پرسشنامه محقق ساخته در خصوص تمایل به رشد حرفه ای و علمی در رشته حسابداری و از طریق توزیع در جامعه منتخب آماری که متشکل از دانشجویان حسابداری دانشگاه ها و آموزش عالی یزد از رشته حسابداری خواهد بود،گردآوری گردید. برای سنجیدن فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که میان هوش منطقی ریاضی با موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری و تمایل آنها به رشد علمی و حرفه ای در حسابداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات