بحران کرونا: آیا تنوع بخشی، بازده سرمایه و تداوم بانکی را تغییر داد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)، رفسنجان، ایران.

چکیده

شرایط نوسان و پر ریسک سبب تغییر در بازده سرمایه و تداوم در صنعت بانکداری می شود. همین موضوع سبب شده تا بانک ها به دنبال راه های کسب درآمد باشند. این تحقیق از نوع کمی و استقرایی است که به دنبال پیش بینی بازده سرمایه و تداوم بانکی با تنوع بخشی درآمدها در شرایط نوسان دار است. در این تحقیق داده های 85 مشاهده (5 سال-17 بانک) از نرم افزار ره آورد نوین 3 دریافت و در اکسل محاسبه شد. سپس مدل رگرسیونی در نرم افزار آماری تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تنوع بخشی، بازده سرمایه و تداوم بانک ها در دوران کرونا تغییر داده است. بانک ها باید در شرایط مختلف تنوع بخشی درآمدهای خود را ارتقاء بخشند و همواره برای مدیریت ریسک های احتمالی برنامه ریزی هایی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات