تأثیر حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین‌المللی بر کیفیت اطلاعات حسابداری در بخش دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق تأثیر حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین‌المللی بر کیفیت اطلاعات حسابداری در بخش دولتی ایران در سال 1402 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مالی و مسئولین وکارکنان واحدهای مالی بیمارستان‌های دولتی دراستان تهران درسال 1402 می‌باشد که که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونه خواهیم کرد وحجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه بر اساس فرمول کوکران خواهد بود.. که تعداد 154 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده شد روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بوده است. کلیه فرضیات درسطح معنی داری( 05/0 p< ) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته‌اند. که جهت کلیه عملیات آماری از نرم افزار spss" " نسخه 22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، تضمین حاکمیت صحیح بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. افشا اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. مسئولیت حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. حفظ حقوق بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. رفتار برابر و منصفانه بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات