بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یک سو و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد کلان و خرد از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنیال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع انها را به استفاده از ابزارها و مدل های پیش بینی کننده، برای ارزیابی توان مالی شرکتها سوق داده است.بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش میانجی سرمایه فکریمی باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 144 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای1394 الی 1401 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون لجستیک با استفاده ازنرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد همچنین سرمایه فکری دارای نقش میانجی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام می باشد. از طرفی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی نیز دارای نقش میانجی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات