تأثیر رشد شرکت بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیلی کمبود نقدینگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

بررسی تاثیر رشد شرکت بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیلی کمبود نقدینگی هدف این مطالعه بوده است. برای اندازه‌گیری رشد شرکت از رشد در دارایی‌های ثابت و برای اندازه‌گیری اعتبار تجاری از تراز خالص اعتبار تجاری و در نهایت برای اندازه‌گیری کمبود نقدینگی از یک متغیر مجازی بر اساس نسبت وجه نقد به دارایی جاری استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 9 ساله از سال 1392 تا 1400 و مجموعا 1377 مشاهده (سال-شرکت) به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شده است. همچنین برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک‌های اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) و نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان داد رشد شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار تجاری دارد ولی کمبود نقدینگی منجر به تضعیف رابطه مثبت بین رشد شرکت و اعتبار تجاری می‌شود. بر اساس یافته‌های مطالعه می‌توان دریافت که با افزایش رشد شرکت، عرضه اعتبار تجاری افزایش یافته و به این ترتیب تراز خالص اعتبار تجاری مثبت می‌شود. با این حال در شرایط کمبود نقدینگی، شرکت‌های در حال رشد عرضه اعتبار تجاری را کاهش و تقاضا برای دریافت اعتبار تجاری را افزایش می‌دهند و به این ترتیب با افزایش حساب‌های پرداختنی، تراز اعتبار تجاری منفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات