بررسی نقش فرصت های سرمایه گذاری بر روی اجتناب از مالیات با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی بررسی نقش فرصت های سرمایه گذاری بر روی اجتناب از مالیات با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعۀ آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بازه زمانی این پژوهش از سال 1394 تا 1400 و روش نمونه گیری به صورت غربالگری می باشد که در مجموع 136 شرکت ( 952 سال – شرکت) به عنوان نمونه انتخاب گردید. از آنجا که نتایج این پژوهش می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد، از نوع پژوهش های کاربردی است. همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است، از نوع همبستگی و روش شناسی پس از نوع رویدادی است. از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی است به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار ایویوز استفاده می شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که فرصت سرمایه گذاری و مسئولیت پذیری بر اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل گر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و اجتناب از مالیات را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات