نقش ساختار مالکیت در تعدیل رابطه بین اجتناب مالیاتی، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزی عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت در تعدیل رابطه بین اجتناب مالیاتی، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– تحلیلی می‌باشد. قلمرو تحقیق بازه زمانی 10 ساله از 1391 تا 1400 را در بر گرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکت-های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد که اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معنادار و مثبتی بر ارزش شرکت دارد. مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت را تعدیل می کنند. مالکیت نهادی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت را تعدیل می‌کند اما مالکیت مدیریتی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت را تعدیل نمی‌کند. ارزش گذاری اجتناب مالیاتی تابعی از حاکمیت شرکتی است و به طور گسترده تر، با این دیدگاه که اجتناب مالیاتی و تلاش‌های مدیریتی برای انحراف ارزش از سهامداران در هم تنیده شده است، سازگار است. شرکت‌هایی که اصول مسئولیت اجتماعی شرکت را اتخاذ می‌کنند شفاف‌تر هستند و خطر رشوه و فساد کمتری دارند. درآمد پایین منجر به بازده سهام پایین و به دنبال آن چشم‌انداز منفی سرمایه‌گذاران خواهد شد. این شرایط بر کاهش قیمت سهام تأثیر می گذارد و در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات