بررسی ویژگی‌های حسابرسان و شناسایی اشتباه در صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی شهاب دانش، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

چکیده

رشد روزافزون اشتباه در بازار سرمایه نگرانی‌های ذینفعان این حوزه را افزایش داده است. علاوه بر سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، حسابداران و حسابرسان نیز از خسارات وقوع این پدیده بی‌نصیب نمانده‌اند. لذا ارائه رهنمودهایی جهت کاهش و یا شناسایی عوامل وقوع اشتباه کمک شایانی در این زمینه محسوب می‌گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا میان ویژگی‌های حسابرس و شناسایی اشتباه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ای وجود دارد یا خیر. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هفت‌ساله 1401-1395 می‌باشند. ۱۲۰ شرکت به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. اطلاعات موردنیاز از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها مورد رسیدگی جمع‌آوری‌شده است. برای آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل از طریق ماتریس همبستگی، عدم وجود خود‌همبستگی یا همبستگی پیاپی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون، برای بررسی واریانس ناهمسانی آزمون بروش و پاگان، برای آزمون فرضیه از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده‌شده است. این محاسبات از طریق نرم‌افزار Excel و Eviews انجام‌گرفته است. نتایج حاکی از رابطه منفی و معنادار بین تخصص حسابرس در صنعت، استقلال حسابرسان و دوره تصدی حسابرس با کشف اشتباه در صورت‌های مالی است و همچنین بین اندازه موسسه حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با کشف اشتباه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات