تبیین اثر سواد مالی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت آفتاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و نحوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کارکنان شرکت پالایش نفت آفتاب می باشند که در این تحقیق بر اساس فرمول کوکران، 127 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. برای دسترسی سریع تر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شد. در این پرسشنامه سواد مالی کارکنان (معین‌الدین،1392) از 25 سؤال سنجیده می شود. هم‌چنین عملکرد سازمانی با استفاده از پرسشنامه 42 سؤالی عملکرد سازمانی (اچیو) سنجیده شد. این پرسشنامه از هفت مؤلفه توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط تشکیل شده است. در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون‌های همبستگی و رگرسیون انجام شد. یافته‌ ها نشان داد بین سواد مالی و عملکرد سازمانی میزان همبستگی برابر با 367/0 می باشد، جهت همبستگی مثبت و مستقیم است یعنی هر چه سواد مالی افراد بیشتر باشد عملکرد سازمانی بالاتر است. همچنین نتایج نشان داد سواد مالی بر عملکرد سازمانی و تمام جنبه های فرعی آن شامل بعدهای توانایی، وضوح،کمک،مشوق،ارزیابی،اعتبار،محیط اثر مثبت و معنا داری دارد. پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از مولفه های اصلی عملکرد سازمانی ،سواد مالی کارکنان می باشد و هرچه سواد مالی افزایش یابد، عملکرد سازمانی افراد بهبود خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات