ارتباط خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، تبریز، ایران.

چکیده

عملکرد مالی هر شرکتی نشان دهنده، چگونگی استفاده آن شرکت از دارایی ها و روش های کسب و کار به منظور ایجاد درآمد می باشد. در دیدگاه کوتاه مدت، میزان و ترکیب سرمایه در گردش می تواند انعطاف پذیری مالی شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه با وجود شرایط عدم اطمینان سیاست اقتصادی، هم سرمایه در گردش و هم عملکرد مالی تحت تاثیر شرایط خاص قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه‌گیری هدفمند 130 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته‌اند. دوره زمانی پژوهش سال‌های 1392 تا 1399 است. عملکرد مالی با استفاده از دو معیار نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. خالص سرمایه در گردش عملیاتی نیز از مدل نیهات آکتاس و همکاران(2015)، از نسبت خالص سرمایه در گردش عملیاتی به فروش بدست آمده است. عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق مدل جارامیلو و سانکاک(2007)، برآورد شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از تجزیه‌ و تحلیل رگرسیون بهره‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده دارایی ها) ارتباط وجود دارد. در حالی که بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه) ارتباط معناداری وجود ندارد. عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ارتباط بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده دارایی ها) تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات