ابقا مدیریتی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، اصفهان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی صبح صادق، اصفهان، ایران.

چکیده

مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های اگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود از طریق دستکاری حسابداری انجام می گیرد. به نظر می رسد مدیران دارای دانش مالی، توانایی بیشتری برای دستکاری و مدیریت داشته باشند ولی ممکن است انگیزه لازم برای انجام این کار را نداشته باشد و همچنین مدیر عامل در طول دوره تصدی خود به دلایل مختلف از جمله تردید بازار دست به مدیریت سود می زند. پژوهش حاضر به بررسی ابقا مدیریتی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که جهت بررسی این پژوهش، نمونه‌ای شامل 158 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1396 انتخاب گردید. برای اندازه‌گیری مدیریت سود تعهدی از مدل تعدیل شده جونز و برای مدیریت سود واقعی از 3 شاخص شامل سه شاخص جریان‌های وجه نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه‌های غیرعادی تولید و هزینه‌های اختیاری غیرعادی استفاده شد در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) به کمک نرم افزار استاتا و همچنین جهت آزمون فرضیه های این پژوهش از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌های پژوهش حاکی از آن است که ابقای مدیریتی بر مدیریت سود تعهدی تأثیر منفی و معناداری دارد ولی ابقای مدیریتی بر مدیریت سود واقعی تأثیر مثبت و معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات