رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو،ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

چکیده

بازده‌ سهام را می توان محصول مکانیسم کشف قیمت دانست. در مطالعات مربوط به ارتباط بین مدیریت سود و بازده سهام رابطه، جهت و ماهیت درون‌زای مدیریت سود، یعنی اثرات مقطعی نادیده گرفته شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی بتای بازار، اندازه شرکت و اثر ارزش می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 165 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 می‌باشد. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد بین مدیریت سود واقعی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و در شرکت‌هایی با بتای بالاتر، شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های با ارزش بازار بالاتر، رابطه میان مدیریت سود واقعی و بازده سهام قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات