نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 115 شرکت طی بازه زمانی 1394 تا 1400 استفاده شده است. آزمون آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. به منظور اندازه گیری عملکرد مالی از دو معیار بازده دارایی و نسبت کیوتوبین استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تنوع جنسیتی در اعضای هیات مدیره شدت رابطه مثبت بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی را تشدید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات