بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، بناب، ایران.

چکیده

یکی از عواملی که می‌تواند مستقیماً بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت اثر بگذارد، عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. علاوه بر این، ممکن است عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق کیفیت گزارشگری مالی، به طور غیرمستقیم بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت اثر بگذارد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکت با تاکید بر نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه‌ای متشکل از 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1393 تا 1400 در نظر گرفته شد. داده‌های مربوط به مدل‌های پژوهش گردآوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار اِکسل مرتب‌سازی شد و محاسبات اولیه بر روی داده‌های خام جهت رسیدن به متغیرهای اصلی پژوهش انجام پذیرفت. داده‌های نهایی جهت تجزیه و تحلیل بر اساس مدل‌های مفهومی شده پژوهش به نرم‌افزار نسخه دوازدهم نرم‌افزار ایویوز منتقل شدند. پس از آن و قبل از آزمون‌ فرضیه‌های پژوهش و پردازش نهایی مدل‌ها، به بررسی و تحلیل آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکت تاثیر معنی‌دار و مثبت و بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنی‌دار و معکوس دارد. همچنین، عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه‌گذاری شرکت تاثیر معنی‌داری به لحاظ آماری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات