بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری- حسابرسی، موسسه آموزش عالی الغدیر، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

در این پژوهش رابطه بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره در بازه زمانی بین سالهای 1393 تا 1399 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران با انتخاب 156 شرکت به عنوان نمونه آماری به اجرا درآمده است. روش گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و یادداشت های همراه صورتهای مالی و تحلیل فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک در نرم افزار آماری EVIEWS نسخه نهم انجام شده است. نتایچ نشان دادند که بین محافظه کاری حسابداری و روابط سیاسی هیات مدیره ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات