تاثیر فرصت های رشد و جریان نقدی بر سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق تاثیر فرصت های رشد و جریان نقدی بر سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1394 تا 1400 فعالیت داشته اند. تعداد آنها 120 شرکت می باشد. تحقیق حاضر بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز و از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به هدف آن ها، در زمرة تحقیقات توصیفی قرار دارد. این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می‌باشد. نتایج نشان داد که فرصت های رشد با سرمایه گذاری ارتباط منفی و معناداری دارد اما جریان نقدی با سرمایه گذاری ارتباط معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات