دوره و شماره: دوره 5، شماره 73، بهمن 1401، صفحه 1-170 (زمستان جلد ششم) 
مدیریت مغالطه توسل به چاپلوسی در سازمان ها

صفحه 43-50

زهرا محمد پور؛ مجید نژاد مقدم؛ مصطفی سپاهیان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول