بررسی تاثیر سازوکار‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه با توجه به نقش میانجی هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: بررسی تاثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه با توجه به نقش میانجی هزینه سرمایه هدف این مطالعه است.
روش‌شناسی پژوهش: در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1224 سال-شرکت) طی یک دوره 8 ساله از سال 1392 تا 1399 به آزمون فرضیه پرداخته شده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های این مطالعه نشان داد که اندازه هیئت‌مدیره تاثیر منفی و معنادار و دوگانگی وظایف مدیرعامل و مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنادار بر ساختار سرمایه دارد، با این حال ترکیب هیئت‌مدیره تاثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین مشخص شد ترکیب هیئت‌مدیره و مالکیت نهادی تاثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه دارند ولی اندازه هیئت‌مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه ندارند. بعلاوه مشخص شد که هزینه سرمایه به صورت منفی در تعیین ساختار سرمایه تاثیرگذار است و در نهایت مشخص شد که ترکیب هیئت‌مدیره و مالکیت نهادی از طریق تاثیرگذاری بر هزینه سرمایه نیز می‌توانند بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تاثیرگذار باشند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه با استدلال تئوری نمایندگی مطابقت دارد که استراتژی‌های حاکمیتی مؤثر، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی، هزینه سرمایه را کاهش داده که در نهایت شرکت‌ها را وادار می‌کند تا ترکیب مالی و ساختار سرمایه خود را بازسازی کنند. از این رو، برخی از مولفه‌های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه پیامدهای مهمی برای تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها