دوره و شماره: دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 1-170 (تابستان جلد چهارم) 
بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی

صفحه 1-12

فرهاد عزیزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ هادی قلی پور پاشا


بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی

صفحه 27-37

عباس قدرتی زوارم؛ فرهاد عزیزی؛ الهام باقری ایرج؛ داریوش نصیری


رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام

صفحه 77-91

فرزین خوشکار؛ سیده سمانه دستخط گشتی؛ کوروش سلیمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول