بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود هرسهم بر تغییرات سود آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری ، آموزشکده فنی پسران ، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای ، شیروان ، ایران

2 مدرس گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت، بانک کشاورزی.

چکیده

سرمایهگذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایهگذاری میکنند. سرمایهگذاری در داراییهای مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و ... صورت می‌گیرد. هنگامی‌که شخصی سهام شرکتی را خریداری می‌کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و ... بهره‌مند ‌می‌شود. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سودهرسهم بر تغییرات سود آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 105 شرکت پذیرفته‌شده در بورس طی دوره زمانی 1392 تا 1399 است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی سهام تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین سودهرسهم و تغییرات سود آتی سهام ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها