رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران

چکیده

معیارهای مختلفی برای کیفیت سود وجود دارد و هر یک از معیارهای کیفیت سود منحصربه‌فرد است و جنبه خاصی از سود گزارش‌شده یک شرکت را نشان می‌دهد؛ بنابراین، هر یک از معیارهای کیفیت سود می‌تواند به‌طور متفاوتی بر نوسانات بازده سهام یا ریسک سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام می‌باشد. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 142 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود، رابطه منفی و معنی‌دار و محافظه‌کاری حسابداری و یکنواختی سود، رابطه مثبت و معنی‌داری با نوسان بازده سهام دارند؛ اما رابطه پیش‌بینی پذیری سود با نوسان بازده سهام معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها