بررسی تاثیر کنترل های داخلی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش تعدیلگری شهرت شرکت و مالکیت نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کنترل‌های داخلی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش تعدیل‌گری شهرت شرکت و مالکیت نهادی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش شناخت، توصیفی از نوع همبستگی است و در زمره پژوهش‌های شبه تجربی و پس‌رویدادی قرار دارد. داده‌های لازم از طریق روش کتابخانه‌ای و نرم‌افزار اطلاعاتی ره‌آورد نوین و مراجعه به سایت‌ سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری شده است. نمونه‌ آماری پژوهش شامل 159 شرکت در طی سال‌های 1393 تا 1399 می‌باشد. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره و با استفاده از نسخه نهم نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان دادند که بین کنترل‌های داخلی و اجتناب مالیاتی رابطه معنی‌داری و معکوسی وجود دارد. همچنین شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین کنترل‌های داخلی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی‌دار و مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها