بررسی رابطه استفاده از رسانه های اجتماعی با تجربه خرید آنلاین و جستجوی پیش از خرید مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر تجربه خرید آنلاین و جستجوی پیش از خرید مصرف کننده انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-همبستگی با رویکردی کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کورش در شهر تبریز بودند که تعداد 150 نفر با استفاده از جدول مورگان-کرجسی با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار spss و جهت بررسی فرضیه ها نیز از آزمون پارامتریک پیرسون استفاده شد. براساس یافته های پژوهش مقدار به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از رسانه های اجتماعی و تجربه خرید آنلاین (r=0/634) در سطح آلفای 0.05 معنی دار بود P<0.05. همچنین مقدار به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از رسانه های اجتماعی و جستجوی پیش از خرید مصرف کننده (r=0/740) در سطح آلفای 0.05 معنی دار است P<0.05. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از رسانه های اجتماعی با تجربه خرید آنلاین و جستجوی پیش از خرید مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها