دوره و شماره: دوره 5، شماره 67، آذر 1401 (پاییز جلد چهارم) 
رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

صفحه 1-10

عاطفه ملکی؛ سعید جلالی نیا؛ اصغر حمزه ئی


جنسیت اعضای هیئت مدیره و جریان وجوه نقد آزاد

صفحه 42-52

امنه گرامی؛ لیدا قمر؛ نگین جعفری؛ سمیه اسلمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول