همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

چکیده

حسابرسی داخلی با کیفیت بالا مزایای مختلفی، مانند بهبود کنترل های داخلی، بازدارندگی سوء رفتار مدیریت، افزایش به موقع و کیفیت گزارشگری مالی و محدود کردن مدیریت سود، را به همراه دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه‌گیری حذف سیستماتیک در مجموع 102 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیر وابسته تحقیق شیوه های اجرای حسابرسی داخلی و متغیر مستقل آن همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی می‌باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین تخصص مالی و حسابداری رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین با وجود تخصص رئیس کمیته حسابرسی شیوه های اجرای حسابرسی داخلی تقویت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها