دوره و شماره: دوره 5، شماره 72، بهمن 1401، صفحه 1-170 (زمستان جلد پنجم) 
بررسی ریسک پذیری سرمایه گذاران بازارهای مالی و ارتباط آن با سواد مالی

صفحه 86-95

جواد عین آبادی؛ نیلوفر خوش فطرت؛ علی باباخانی قاضیجهانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول