بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیلی کمیته حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از فراگیرترین سوگیری‌ها، بیش اطمینانی است که سبب می‌شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک‌ها را کمتر از حد تخمین زند و احساس کند بر مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالی که ممکن است در واقعیت این گونه نباشد. مدیران عامل دارای بیش اطمینانی از موقعیت و نفوذ خود در شرکت‌های خود برای دستیابی به جاه طلبی‌های شخصی استفاده می‌کنند که می‌تواند با سیاست‌های مالیاتی تهاجمی، پرداخت مالیات کمتر و نشان دادن درآمد بالاتر مرتبط با پاداش مدیر عامل همراه باشد. بنابراین مدیران عامل دارای بیش اطمینانی بیشتر مستعد تصمیم‌گیری‌های تهاجمی هستند. در این میان کمیته‌های حسابرسی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به طور مستقل عمل کنند و تضادهای بین مدیران و مدیران خارجی در مورد اطلاعات مالی و انتخاب‌های روش‌های حسابداری را حل و فصل کنند از این رو هدف تحقیق بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده گردید که نتایج نشان داد بیش اطمینانی مدیران رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی دارد و این رابطه به صورت مستقیم است یعنی به عبارتی با افزایش بیش اطمینانی مدیران، اجتناب مالیاتی شرکت نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین در دیگر یافته‌های تحقیق مشاهده شد که کمیته حسابرسی (تخصص مالی کمیته حسابرسی) بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اجتناب مالیاتی شرکت تاثیر معناداری دارد واین تأثیر به صورت معکوس است یعنی هرچقدر کمیته حسابرسی از اعضای متخصص مالی بیشتری استفاده کند رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اجتناب مالیاتی شرکت کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها