اثر دقت پیش بینی مدیریت بر رابطه بین تنوع کمیته حسابرسی و تجدید گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

چکیده

تجدید ارائه صورتهای، رویدادی است که موجب جلب توجه عموم سرمایه گذاران می‌شود و تجدید ارائه صورتهای مالی، عاملی است که می‌تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد و همچنین موجب گمراهی سرمایه گذاران شود، بنابراین وجود تعدیلات سنواتی در دوره های متوالی و رواج آن میان شرکتهای ایرانی، به اعتبار صورتهای مالی صدمه میزند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت در جامعه و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می‌گردد. پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری دورۀ آینده شرکت‌ها دارای توانمندی های ارزش‌مندی است که به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم‌های بهینه کمک می‌کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش‌بینی‌ها، وابسته به دقت و باورپذیری آن‌ها از دیدگاه سرمایه‌گذاران است. هدف این تحقیق بررسی اثر دقت پیش بینی مدیریت بر رابطه بین تنوع کمیته حسابرسی و تجدید گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 8 ساله 1392 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه‌گیری حذف سیستماتیک در مجموع 101 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیر وابسته این تحقیق تجدید ارائه صورتهای مالی و متغیر مستقل تنوع کمیته حسابرسی و متغیر تعدیلگر دقت پیش بینی سود می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین تنوع کمیته حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین دقت پیش بینی سود تاثیر بر رابطه بین تنوع کمیته حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی ندارد. بنابراین در شرکتها با کمیته حسابرسی دارای عضو زن نظارت بر امور مالی شرکت به نحو مطلوبتری صورت خواهد گرفت که موجب کاهش تجدید ارائه صورتهای مالی خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها