بررسی ریسک پذیری سرمایه گذاران بازارهای مالی و ارتباط آن با سواد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مالی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی- مدیریت ریسک، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران.

3 کارشناسی حسابداری، دانشگاه فنی حرفه ای پسران امیرکبیر، اراک، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی میزان ریسک پذیری افراد در بازارهای مختلف مالی سه گانه ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار و فارکس بپردازد. یکی از مهمترین منابع تأثیرگذار مطابق ادبیات نظری بر میزان ریسک پذیری افراد، سواد مالی آنهاست. به این معنا که آن دسته از افرادی که از سواد مالی بالاتری برخوردارند ریسک های کمتری می‌کنند و این ریسک ها عمدتاً حساب شده است. این تحقیق با نمونه ای به حجم 384 نفر از سرمایه گذاران بازارهای سه گانه فوق به روش پیمایش و با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله ای انجام یافت. مطابق یافته های تحقیق میزان ریسک پذیری فعالان بازار رمز ارزها از دو بازار دیگر بیشتر بوده ضمن اینکه سواد مالی این دسته از افراد نیز از فعالان دو بازار دیگر بسیار پایین تر بوده است. از طرفی مطابق آزمون آنالیز واریانس این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار است و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز ارتباط بین ریسک پذیری افراد و دانش مالی را تأیید می کند. با این حساب می‌توان گفت بخشی از ریسک پذیری فعالان بازار رمزارزها ناشی از دانش مالی پایین آنها می باشد.

کلیدواژه‌ها