بررسی کاربرد پژوهش عملیاتی در کاهش هزینه

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

کاهش هزینه‌های عملیاتی برای هر جامعه‌ای اهمیت دارد. شرایط محیطی جامعه از یک سو و پیشرفت تکنولوژی از سوی دیگر هزینه‌های موجود در سطح جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاظر بهتر است به جای پرداخت هزینه‌‌‌های ثابت برای هر کار، روش هایی امتحان شود که هزینه آن‌ها متناسب با میزان کار است. شایستگی‌ها، از جمله: آگاهی و دانش در زمینه عمومی و تخصصی، اداره کردن صحیح، مدیریت صحیح منابع انسانی، در هر سازمانی منجر به بهره وری و کاهش هزینه می‌شوند. راه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان از آنها برای کاهش هزینه‌ها در هر کسب و کاری و در سطح جامعه استفاده کرد. لازمه موفقیت در این راه، مدیریت سازمانی به عنوان یک هدف سازمانی برای کاهش هزینه‌ها است. دقت و فرهنگ مدیریت زمان در هزینه‌های شخصی و سازمانی در جامعه امروزی و آموزش آن به کارکنان و تثبیت کردن آن در سازمان‌ها، کاهش هزینه چشم‌گیری را در پی خواهد داشت. کاربرد پژوهش عملیاتی به عنوان ابزاری در ساختار سرمایه و کاهش هزینه در جامعه مدرن و امروزی است. از این رو مقاله حاظر به صورت مروری و خلاصه به کاربرد پژوهش‌های عملیاتی در کاهش هزینه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها