دوره و شماره: دوره 5، شماره 77، اسفند 1401، صفحه 1-170 (زمستان جلد دهم) 
بررسی تاثیر نقش عوامل مؤثر اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 152-162

غلامرضا میرزایی مهر؛ علی تیرآبادی؛ رضا فطانت خواه


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول