بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز،ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، اداره کل آموزش پرورش خوزستان، اداره آموزش پرورش شهرستان باوی، باوی، ایران.

3 کارشناس ارشد حسابداری، مدیر گروه حسابرسی دیوان محاسبات خوزستان، اهواز، ایران.

چکیده

برای شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها مالیات یکی از هزینه‌های ریخته شده قلمداد می‌شود و میزان مالیات قابل پرداخت یکی از عوامل انگیزشی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است. پژوهش‌های اخیر فعالیت‌های مدیریت منحصراً در جهت کاهش مالیات شرکت از طریق روش‌های تقلیل دهنده مالیاتی می‌باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، شاخص‌های مورد استفاده شامل نسبت مدیران غیرموظف، مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره می‌باشند، به منظور نیل به هدف پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، طی دوره زمانی 1396 لغایت 1400 (600-سال، شرکت) انتخاب شده است و فرضیه‌های مطرح شده با استفاده از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره(EGLS) آزمون شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین نسبت مدیران غیرموظف و شکاف مالیاتی رابطه مستقیم و معنادار وجود داشته و با اعمال نقش تعدیلگر مسئولیت‌پذیری اجتماعی این رابطه تعدیل یافته است، بین مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره و شکاف مالیاتی ارتباط معکوس و معنی‌دار وجود داشته و با اعمال متغیر تعدیل‌گر مسئولیت-پذیری اجتماعی رابطه معکوس تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات