اثرات سیستم‌های کاری با عملکرد بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان صنعت کفش و چرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات سیستم‌های کاری با عملکرد بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان صنعت کفش و چرم است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش علی است. شیوه گردآوری داده، پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه ای صورت گرفت که روایی و پایایی آن به تایید رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران ارشد و مدیران فرو ش و کارکنان شرکت مارال چرم است. بر این اساس، نمونهای مشتمل بر 331 نفر بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق نیز آزمونهای علی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین سیستم کاری با عملکرد بالا و جو عدالت رابطه وجود دارد. بین سیستم کاری با عملکرد بالا و جو خدماتی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین جو عدالت و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین جو خدماتی و و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. جو عدالت بر رابطه بین سیستم کاری با عملکرد بالا و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور نقش واسطه ای موثری دارد. جو خدماتی بر رابطه بین سیستم کاری با عملکرد بالا و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور نقش واسطه ای ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات