تأثیر هوش تجاری، یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت‌های نوآور مستقر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 گروه حسابداری، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش تجاری، یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت‌های نوآور مستقر در ایران است.در این تحقیق از پرسشنامه ای که بر اساس تحقیقات قبلی و نظر نخبگان ساخته شده است، استفاده شده و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های نوآور مستقر در ایران با 400 پرسنل بوده و بر اساس جدول مورگان، 196 نفر از کارکنان این شرکت ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این مطالعه نشان داد که : یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش تجاری و نوآوری تأثیر مهمی بر رفتار شرکت ها دارند. اما بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی این شرکت ها رابطه معناداری وجود نداشت. در نهایت این تحقیق نشان می‌دهد که باید کلید موفقیت کسب و کار برای بسیاری از شرکت ها استفاده صحیح از داده ها برای تصمیم گیری بهتر، سریعتر و بی عیب و نقص باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات