تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده‌های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. به جهت بعد شناخت جزوه تحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است. چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملا دستکاری و یا درآن مداخله کرد، از این روش استفاده می‌شود. از نظر روش توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی بوده که از رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 105 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1391 الی 1399 می‌باشد. بنابراین ما به دنبال تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول بیانگر این است بین تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره و دستکاری سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین براساس آزمون فرضیه فرعی دوم حاکی از این است که بین تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره و دستکاری سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه فرعی سوم و چهارم به ترتیب نظارت حسابرس رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره و دستکاری سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی را تعدیل نمی‌نماید و نظارت حسابرس رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره و دستکاری سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را تعدیل نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات