مطالعه رابطه مدیریت دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در بانک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد تربت جام. دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران.

چکیده

دانش و تفکر از سرمایه های مهم سازمان ها هستند. بازار مالی رقابتی صنعت بانکداری را مجبور کرده که به ارتباط چارچوب ابعاد سرمایه فکری و اجتماعی با ابعاد مدیریت دانش توجه نماید و با آن مدیریت ریسک، استمرار بهبود عملکرد و فرآیند رویارویی با چالش‌های آتی، اهداف و دستیابی به استانداردهای منظم را فراهم نماید. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری با نقش سرمایه اجتماعی در بانک ها بود. این پژوهش در سال 1400 در بانک ها انجام شد. برای انجام پژوهش یک نمونه 207 نفری انتخاب شدند. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه-های پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. بعد از تکمیل پژوهش و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه‌های پژوهش تأیید شدند. شواهد آماری مطالعه مربوطه نشان داد که ابعاد مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعی در بانک ها تاثیر معناداری داشت، سرمایه اجتماعی بر ابعاد سرمایه فکری در بانک ها تاثیر معناداری داشت و ابعاد مدیریت دانش بر ابعاد سرمایه فکری در بانک ها تاثیر داشت. بانک ها در جهت بهبود عملکردشان باید مدیریت دانش و سرمایه فکری و همچنین سرمایه اجتماعی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات