دوره و شماره: دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 1-170 (بهار جلد دوم) 
تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت

صفحه 26-37

امنه گرامی؛ نرجس شهری؛ زهرا خارستانی؛ محمد جواد اعظیمی


حسابرسی داخلی: اهمیت و کارایی

صفحه 122-131

کیومرث بیگلر؛ صدیقه سلیمانپور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول