بررسی جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

چکیده

در سازمان های حاضر، دانش به عنوان یکی از مهمترین سرمایه ها تلقی شده و مدیریت آن حائز اهمیت می باشد. مدیریت دانش، فرایند شناسایی، انتقال ، استفاده و نگهداشتن دانش در سازمان است. در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام شده است از مقالات نمایه‌ شده در پایگاه‌های اطلاعاتی اس.آی.دی، مگیران، ایران‌داک، گوگل‌اسکالر استفاده شده است. مجموعه مقالات بررسی‌شده شامل 38 مقاله و کلمات کلیدی به کار رفته در مقالات فوق شامل این کلید واژه ها بود: مدیریت دانش، کارکنان، خلق دانش، اطلاعات. مقالاتی که حجم نمونه در آنها نامشخص و نحوه اجرا در آنها به خوبی مشخص نشده بود در روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آن‌ها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای مدیریت دانش به شکل صحیح و مطابق با فرایند های برنامه ریزی شده، علاوه بر تحقق اثربخشی و افزایش کارایی، موجب پیشرفت سازمان شده و سازمان در سایه آن می تواند در محیط های پیچیده رقابتی موفق عمل نماید.

کلیدواژه‌ها