حسابرسی داخلی: اهمیت و کارایی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

حسابرسـی داخلـی بـا به‌کارگیری رویکرد منظم و سیستماتیک به‌منظور ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای راهبـری، کنترل‌های داخلی به سازمان برای دستیابی به اهدافش کمک می‌کند. بنابراین حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت میباشدو به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف حسابرسی داخلی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا اهمیت و کارایی حسابرسی را کشف کنند . از این رو هدف این مقاله مرور بر ادبیات مرتبط با حسابرسی داخلی و اهمیت و کارایی در این زمینه می باشد .

کلیدواژه‌ها