تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر تامین مالی اولیه در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

کارایی بازارهای اوراق بهادار منوط به افشاء اطلاعات عمومی، شامل اطلاعات ارائه شده در مورد تامین مالی واحد اقتصادی است. در همین راستا نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط نااطمینانی است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از شرکت ها تغییرات عمده ای در رویه های اقلام تامین مالی خود ایجاد می کنند. بر همین اساس این پژوهش به بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر تامین مالی اولیه می پردازد. در این پژوهش تعداد 156 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1399-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها و نسبت حساب های پرداختنی به دارایی ها تاثیر منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها