بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان‌ها ایفا نموده و در محیط اقتصادی کشورها، وظیفه‌ای با اهمیت برعهده دارند لذا اعتبار بخشی این اطلاعات میتواند بر قابلیت اتکاء آن بیفزاید در همین راستا کارکنان نقش بسیار مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می نمایند و میتوانند با نقش مثبت خود در قابلیت اتکاء اطلاعات، منجر به بهبود فرآیندهای حسابداری شوند، بر همین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این پژوهش تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1398-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی و لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی معنادار و بر نوع اظهار نظر تاثیر مثبت معنادار (جهت اظهار نظر به سمت مقبول) دارد نهایتا کیفیت کارمندان حسابداری بر تعداد بندهای شرط تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها