نقش ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقش ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت است. ویژگی‌های سازمانی در این پژوهش شامل اندازه، سن، وجود مهارت‌های تخصصی و ساختار مالکیت می‌باشد. اطلاعات لازم در این پژوهش توسط پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 384 نفر از کارکنان حسابداری/ مالی شرکت‌های استان فارس است که در سال 1400 تحت بررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، اطلاعات به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده آن است که بین تمامی شیوه‌های حسابداری مدیریت (یعنی، اندازه، سن، وجود مهارت‌های تخصصی و ساختار مالکیت) و پایداری شرکت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های سازمانی در رابطه بین شیوه‌های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت نقش دارند. این پژوهش از وجود یک واحد/ بخش حسابداری مدیریت مستقل برای بهبود تحقق مزایای اجرای روش حسابداری مدیریت معاصر حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها