تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران.

3 دانشجوی حسابداری دانشگاه فنی حرفه ای، آموزشکده فنی حرفه ای دختران، اقلید، ایران.

چکیده

بر اساس تئوری نمایندگی، در این پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت مورد بررسی قرار گرفت. برطبق تئوری نمایندگی انتظار می‌رود تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره شفافیت مالی و عملیاتی را افزایش می‌دهد، که در پی آن انتخاب نامطلوب را کاهش خواهد داد. در شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی و هیأت مدیره بهتر به دلیل کاهش مشکلات انتخاب نامطلوب، معامله‌کنندگان نقدشوندگی بیشتر سهام را فراهم خواهند کرد. ویژگی‌های هیأت‌مدیره و مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیأت‌مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت‌مدیره، تعداد جلسات هیأت‌مدیره، دانش مالی اعضای هیأت‌مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از دو روش داده‌های ترکیبی و مقطعی با به‌کارگیری اطلاعات 89 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1399 – 1394 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین اندازه هیأت‌مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت‌مدیره، تعداد جلسات هیأت‌مدیره، دانش مالی اعضای هیأت‌مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با نقدینگی عملیاتی شرکت رابطه منفی و بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نفوذ مدیرعامل با نقدینگی عملیاتی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها