تأثیر کنترل داخلی و شایستگی‌های مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستم‌ اطلاعات حسابداری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر کنترل داخلی و شایستگیهای مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، میباشد. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده‌ها کمی و نحوه اجراء، توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی می‌باشد. در این پژوهش، از روشهای مدل معادلات ساختاری و نرمافزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که اثربخشی کنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری ندارد. اثربخشی کنترل داخلی از طریق نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت از طریق نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. اثربخشی کنترل داخلی بر کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت بر کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت تأثیر معناداری دارد. پیادهسازی حاکمیت شرکتی خوب با بهبود اعتبار و شهرت شرکت مرتبط است. بر این مبنا حاکمیت شرکتی خوب بدون کنترل داخلی نمیتواند وجود داشته باشد. سیستم‌های اطلاعات حسابداری مدیریت از طریق چهار عنصر کلیدی عنوان شده در این پژوهش یعنی ادغام، انعطافپذیری، قابلیت اطمینان و کارایی میتواند به تأثیرگذاری بیشتر، بهتر و سریعتر ساز و کارهای کنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی منجر شود. شایستگیهای مدیران ( شایستگی دانشی و فنی) در شرکت، چنانچه همراه با پیادهسازی سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت باشد میتواند باعث کارآمدتر شدن حاکمیت شرکتی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات