بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد صحنه، دانشگاه آزاد اسلامی، صحنه، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری و مدرس مدعو، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد دهدشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دهدشت، ایران.

چکیده

حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع. هدف از تدوین این پژوهش بررسی اثر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این مهم یک فرضیه تدوین شد. فرضیه به بررسی بررسی اثر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی می پردازد. بدین منظور داده های 127 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 23 استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی فرضیه تحقیق نشان داد که اثر تخصص(تصدی) حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها