دوره و شماره: دوره 5، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 1-170 (زمستان جلد نهم) 
تاثیر اندازه مشتری وعملکردمالی بر اظهارنظر حسابرس

صفحه 91-113

زهرا مردانی فر؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول